Friday, March 23, 2012

hayaath gai kaivani

ކައިވެނި އެއީ ވަކިވުމެއްނުވާ ދެފުރާނައެއްކަށް
އަންގައި ދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ރަޖިސްޓްރީއެކެވެ.

ވަކިވުމެއް ނުވާ ދެފުރާނަ އެއކަންް އަންގައިދޭ
ރަޖިސްޓްރީ އެއީ' އެއަށް ދީނީގޮތުންނާއި އިންސާނީ ގޮތުން
ވަރަން ބޮޑަށް ގަދަރު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވެދެއެވެ.

ދީނީގޮތުން ނާއި އިންސާނީ ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް
ގަދަރު ކުރެވޭ އެއްޗެށް' އެއެއްޗަކީ ކޮށްއެއްޗެއްކަން
ދަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވިހަގަދަ ވަރީގެ ހަންޖަރު
ކަމަރުގައި ބަންނަން ދަސްކުރެއެވެ.

ކޮންއެއްޗެއްކަން ދަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ވިހަގަދި ވަރީގެ ހަންޖަރު ކަމަރުގައި ބަންނައިރު
އެއިގެ ވިހަ ދަރިންގެ ލޭގައި ހަރުލައި އެއިގެނުބައި
އަސަރު މުޅި ހަޔާތައް ކުރާ ކަމެއް ނޭގެއެވެ.

ވިހަ ދަރީންގެ ލޭގައި ހަރުލައި އޭގެނުބައި އަސަރު
މުޅިހަޔާތައްކޮށް އާއިލާއެކީ މަރުވެ ދިޔަޔަސް
އެހެން އެވަނީ ކީއްވެކަމެށް ނޭގެއެވެ.

ޮ

1 comment: